การออกแบบบทการแสดงและการออกแบบลีลา สำหรับนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ จากการปรากฏของความไม่มีอยู่จริงในสังคมไทย Plot and Choreography: The Creation of Dance from Appearance of Nonexistence in Thai Society.