การออกแบบตราสินค้าหมี่กรอบช่างสำรวจ 26 จังหวัดสมุทรสาคร

การออกแบบตราสินค้าหมี่กรอบช่างสำรวจ 26 จังหวัดสมุทรสาคร

Brand Design of Meekrob Chang-samroyd 26, Samut Sakhon Province

นางสาวอาภา วรรณฉวี สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไป ปัญหา และความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจหมี่กรอบช่างสำรวจ 26 อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2) เพื่อการออกแบบตราสินค้าของผลิตภัณฑ์หมี่กรอบช่างสำรวจ 26 และ 3) เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าหมี่กรอบช่างสำรวจ 26 ที่ได้ออกแบบใหม่ งานวิจัยนี้ใช้ วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้วยการประยุกต์กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ในการพัฒนาตราสินค้าร่วมกับผู้ประกอบการและคณะผู้วิจัย การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ ระยะที่ 2 ขั้นวางแผนการดำเนินงาน ระยะที่ 3 ขั้นการออกแบบ ระยะที่ 4 ขั้นนำแนวทางที่ได้ไปปฏิบัติ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย การศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ เพื่อให้ทราบสภาพทั่วไปของธุรกิจและเพื่อการพัฒนาตราสินค้าใหม่ รวมทั้งการใช้แบบสอบถามในการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าใหม่ของหมี่กรอบช่างสำรวจ 26 ผลการวิจัย พบว่า สภาพทั่วไปของธุรกิจหมี่กรอบช่างสำรวจ 26 เป็นธุรกิจในครอบครัว มีกำลังการผลิตไม่แน่นอน มีปัญหาเรื่องการมีชื่อตราสินค้า (Brand name) ที่ใกล้เคียงกับตรายี่ห้ออื่น รูปลักษณ์ของตราสินค้าขาดความทันสมัย โดดเด่น และแตกต่าง ผู้ประกอบการมีความต้องการปรับตราสินค้าใหม่ แต่ให้ยังคงใช้สี สัญลักษณ์รูปกระต่าย และชื่อของตราสินค้า “ช่างสำรวจ 26” เอาไว้ โดยให้ดูมีบุคลิกของตราสินค้าที่มีความทันสมัย ดูเด็กลง มีเอกลักษณ์และแตกต่าง ผลการพัฒนาตราสินค้าจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าใหม่ พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20 – 30 ปี เป็นนักเรียน/นักศึกษา รองลงมาคือเป็นพนักงานบริษัท ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตราสินค้าใหม่โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในเรื่องความมีเอกลักษณ์ของตราสินค้ามากที่สุด รองลงมาคือ ความทันสมัย สีสันของตราสินค้า ความสวยงาม ความรู้สึกดีที่จะซื้อ ความโดดเด่น และชื่อตราสินค้าจดจำได้ง่าย 

คำสำคัญ: การออกแบบ, ตราสินค้า

 

บรรณานุกรม

อาภา วรรณฉวี และ พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์. (2563). การออกแบบตราสินค้าหมี่กรอบช่างสำรวจ 26 จังหวัดสมุทรสาคร. The 4th International Multiconference of Management Science 2020 (IMMS2020), 30 July, 2020, Bangkok, Thailand.