การออกแบบความจริงเสมือน (Virtual Reality) และความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ตามทฤษฎี Immersive UX/UI

       ความก้าวหน้าด้านปัญญาประดิษฐ์ความจริงเสริมและความจริงเสมือนคือความท้าทายหรือโอกาสที่ดี
สำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์ผลงานจากการออกแบบ ให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ผู้ใช้งาน
ในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น

อ่านต่อ