การออกฤทธิ์ของฮอร์โมน

การออกฤทธิ์ของฮอร์โมนต่อเซลล์เป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท รายละเอียดเพิ่มเติม