การส่งเสริมความคิดรวบยอดของเด็กปฐมวัย

ความคิดรวบยอดเป็นความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ความคิดรวบยอด คือ ความคิด ความเข้าใจ อันเป็นความสามารถทางสมองของแต่ละบุคคลที่ทำให้สามารถบอกสิ่งเร้าแล้วจัดเข้าพวก หรือกลุ่มโดยอาศัยลักษณะร่วมบางประการ ซึ่งสิ่งเร้านั้นอาจเป็นวัตถุ เหตุการณ์หรือความคิด การส่งเสริมความคิดรวบยอดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยซึ่งสามารถส่งเสริมและพัฒนาได้ด้วยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก อ่านต่อที่นี่