การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนผ่านวัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี / อารียา จุ้ยจำลอง และคณะ

การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนผ่านวัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว   อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  หนังสือทีทัศน์ ปีที่19 ฉบับที่ 1 ปี2563 สำนักศิลปวัฒนธรรม มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา