การสังเคราะห์ตัวชี้วัดการเสริมสร้างพฤฒพลังวิถีพุทธของผู้สูงอายุกลุ่มผู้เกษียณราชการ