การสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ภาษาไทยพื้นฐานสำหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ภาษาไทยพื้นฐานสำหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ข้อสอบเป็นชนิดแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Item) จำนวน 80 ข้อ โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการวัดความรู้ภาษาไทยในเรื่องหลักภาษา และอักขรวิธีภาษาไทยพื้นฐานวงศัพท์ศัพท์ภาษาไทยพื้นฐาน และการสนทนาภาษาไทยพื้นฐานในชีวิตประจำวัน สำหรับนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้เกณฑ์คุณภาพดังนี้ค ่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ค่าความยาก (p) 0.20 – 0.80 ค่าอำนาจจำแนก (r) = 0.20 ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่น (KR20) 0.70 ขึ้นไป ผลการวิจัย พบว่า ข้อสอบมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา IOC เท่ากับ 0.97 ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนแบบทดสอบอยู่ในระดับปานกลางหรือค่อนข้างง่าย โดยมีคะแนนสูงสุด (MAX) เท่ากับ 78 คะแนน ค่าคะแนนต่ำสุด (MIN) เท่ากับ 31 คะแนน ส่วนค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบ (x̅) เท่ากับ 59.70 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 13.01 ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบรายข้อในภาพรวม ค่าความยากของข้อสอบมีค่าตั้งแต่ 0.16–0.98 ส่วนค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบมีค่าตั้งแต่ 0.03 – 0.75 ซึ่งได้ข้อสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 74 ข้อ จากทั้งหมด 80 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ 0.828, 0.810 และ 0.825 ตามลำดับจากผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบข้างต้น อยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถนำแบบทดสอบไปใช้ได้