การสร้างสื่อมัลติมีเดียอย่างเป็นขั้นตอนทำอย่างไร

สื่อมัลติมีเดียเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นในชีวิตประจ าวันโดยเฉพาะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น สื่อมัลติมีเดียเข้ามามีบทบาทในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะได้น ามาใช้ในการฝึกอบรมและให้ความบันเทิง ส่วนในวงการศึกษาได้นำมัลติมีเดียมาใช้เพื่อการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ลักษณะแผ่นซีดีรอม ระบบอีเลิร์นนิง (E-Learning) การเรียนทางไกลผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรินซ์ (Tele-Conference) หรืออาจใช้ในลักษณะห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียโดยเฉพาะเครื่องมือทางมัลติมีเดียจนกลายมาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ เพราะว่า มัลติมีเดียสามารถที่จะน าเสนอได้ทั้งเสียงข้อความ ภาพเคลื่อนไหว ดนตรี กราฟิก ภาพถ่าย ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ผู้ใช้มัลติมีเดียสามารถผันตนเองจากผู้ชมเป็นผู้ผลิตสื่อมัลติมีเดียได้หากรู้จักเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของงานที่ต้องการทำ เช่น ผู้ใช้ต้องการสร้างสื่อในการน าเสนอ ผู้ผลิตเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint ซึ่งเหมาะสมสำหรับการผลิตสื่อนำเสนอ นอกจากนั้นผู้ผลิตสามารถเตรียมไฟล์ที่รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว โดยใช้โปรแกรมเสริมอื่น ๆ เช่น โปรแกรม Flashส าหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว โปรแกรม Photoshop สำหรับตกแต่งไฟล์ภาพ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม ==>