การสร้างสรรค์ผลงานเชิงวิชาการ

การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างไร : ในสภาวะงานล้นมือ สิทธิกร ศักดิ์แสง … ทำให้การเขียนหรือการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของเรามักจะเกิดปัญหา