การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม “รูปสัญลักษณ์ของจิตใต้สำนึกที่มาจากคำสอนของพระพุทธศาสนา”

https://drive.google.com/file/d/1Ql0bqFDbZANfRawu0ClN0qwL79Q6YyqL/view?usp=sharing