การสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์ : การออกแบบตัวละคร

               ตัวละคร เป็น ผู้ดำเนินเรื่องให้เป็นไปตามการเล่าเรื่องของผู้เขียนบท ตัวละครจะกระทำการใดๆผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งเมื่อเป็นละครโทรทัศน์ การดำเนินชีวิตของตัวละครจะไม่ได้เป็นไปในลักษณะที่ราบเรียบ แต่ตัวละครจะต้องเผชิญกับอุปสรรคบางอย่างในชีวิตหรือความขัดแย้งอันเป็นปมหลักและ   ปมรองของเนื้อเรื่อง เป็นเหตุการณ์ที่ต้องการเห็นการตัดสินใจในการกระทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เนื้อเรื่องดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดของเรื่อง โดยการตัดสินใจของตัวละครนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยใจคอ ทัศนคติ สภาพแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู วัฒนธรรมของเมืองหรือประเทศที่ตัวละครนั้นดำรงชีวิตอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ทั้งในแง่บวกหรือในแง่ลบ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ชมจะตัดสินการกระทำนั้นว่าผิดหรือถูกตามหลักบรรทัดฐานทางสังคมของผู้ชมหรือบรรทัดฐานของเรื่องนั้น ตลอดจนกฎหมายและจริยธรรมจรรยาบรรณ โดยที่ผู้เขียนบทจะไม่ได้บอกเราว่าตัวละครนั้นเป็นคนดีหรือคนเลว

อ่านต่อ https://link.bsru.ac.th/5qh