“การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยจากการตั้งประเด็นคำถามในการสร้างสรรค์สู่องค์ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ร่วมสมัยชุด “การอยู่ร่วมกัน”

http://arcbs.bsru.ac.th/journal/File69393.PDF