การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยทางชวา ชุด อุณากรรณแต่งตัว The Creation of Javanese-Thai Dance Unakan Tang Tua.การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรังวิจัย ครั้งที่10 ประจำปี 2564”คณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

https://drive.google.com/file/d/1gAV9U1WKg3bARfaB1rwMN3I2yGlMGsJk/view?usp=sharing