การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ ชุด รอยลาว ขลุ่ยบางไส้ไก่

ขลุ่ยบางไส้ไก่มีความประณีตนับเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย ่างชัดเจน ก่อให้เกิดการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหารูปแบบในการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าขลุ่ยของชุมชนบ้างไส้ไก่ (หมู่บ้านลาว) ภายใต้ชื่อชุดการแสดง “รอยลาว ขลุ่ยบางไส้ไก่” ผ่านการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับประวัติ วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวลาวบางไส้ไก่ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายที่เลือกแบบเจาะจง 3 คน วิเคราะห์เนื้อหาสู่การพัฒนารูปแบบตามหลักการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ ทดลองการแสดง 5 ครั้ง น าเสนอผลงาน
รูปแบบวิดีทัศน์และสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 1.00 ผลการศึกษาพบว่าการออกแบบลีลาได้รับการประเมินระดับมากที่สุด ด้านบทการแสดง นักแสดง เสียง อุปกรณ์ประกอบการแสดงพื้นที่การแสดงและแสงได้รับการประเมินระดับมากถึงมากที่สุด ส่วนด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายได้รับการประเมินระดับปานกลางและมาก แสดงให้เห็นถึงความสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดสู่แนวทางการออกแบบการวิจัยและพัฒนา การศึกษาในวงการอุตสาหกรรม การพัฒนาคุณภาพสินค้า การผลิตภัณฑ์ใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือพัฒนา
กระบวนการ ระบบหรือวิธีการท างาน เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม ก่อนที่จะน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด