การสร้างสรรค์การแสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

     การวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์เเละงานวิจัยเชิงคุณภาพ  มีวัตถุประสงค์  คือ  เพื่อศึกษาเเละรวบรวมข้อมูลด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เเละเพื่อสร้างสรรค์การเเสดงที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยการศึกษาเเนวคิด  ทฤษฎี  เเละการเเสดงที่เกี่ยวข้อง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้เเก่  เเบบสำรวจเอกสาร  พื้นที่  เเบบสัมภาษณ์กลุ่มชาติพันธ์ุ  เเบบสังเกตสภาพชุมชนเเละวีดิทัศน์  เเละการสนทนากลุ่มผู้รู้ภาครัฐ  ภาคชุมชน  เเละผู้ให้ข้อมูลทั่วไป  จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  สังเคราะห์  ผลการวิจัยมีดังนี้  1. ข้อมูลด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  พบว่า  อัตลักษณ์ของชุมชนเมืองโบราณอู่ทองมีความเชื่อมโยงกับอารยธรรมทวารวดี  2. การสร้างสรรค์การเเสดงที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  สามารถจำเเนกได้ 6 องค์ประกอบ   คือ  1) บทการเเสดง  กล่าวถึง  อัตลักาณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  2) การคัดเลือกนักเเสดง  มีทักษะการปฏิบัติทางด้านการเเสดง  มีความสามารถในการร้องเพลงอีเเซว  3) การออกเเบบลีลาการเเสดง  นำเสนอลีลาตามรูปเเบบนาฏยศิลป์ไทยเเละนาฏยศิลป์ร่วมสมัย  4) การออกเเบบเสียง  ประพันธ์คำร้องเพลงอีเเซวในการเกริ่นนำเข้าสู่เรื่องราว  เเละใช้เสียงเเคนเป็นทำนองหลักในการดำเนินเรื่องตามอารมณ์ความรู้สึก  5) การออกเเบบอุปกรณ์ประกอบการเเสดง  นำเสนอผ่านเเนวคิดสัญญะวิทยา  สื่อสารได้หลายรูปเเบบ  6) การออกเเบบเครื่องเเต่งกายที่ช่วยนำเสนอสัญญะที่ปรากฏในการเเสดง  เเละเป็นเครื่องเเต่งกายตามวัฒนธรรมของเเต่ละกลุ่มชาติพันธุ์  ซึ่งรูปเเบบการสร้างสรรค์การเเสดงนี้สามารถเป็นต้นเเบบการสร้างสรรค์การเเสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนของจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยได้

คำสำคัญ:  1. การสร้างสรรค์การเเสดง  2. อัตลักษณ์  3. วัฒนธรรม  4. อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี