การสร้างรูปแบบการบรรเลงและพัฒนารูปลักษณ์เปิงมางคอก

“กลอง” เป็นเครื่องดนตรีที่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งในการใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของมนุษย์ และยังใช้ในการประกอบพิธีกรรมในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งกลองยังเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นวัฒนธรรมร่วมของประเทศต่าง ๆ ซึ่งปรากฏให้เห็นในทุกประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรี ดังที่ มนตรี ตราโมท ได้กล่าวไว้ว่า กลองเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีถือได้ว่าเกิดขึ้นในยุคแรก ๆ (มนตรี ตราโมท, 2545, น.10) อ่านเพิ่มเติมที่