การศึกษาโครงสร้างกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ร่วมสมัย จากพื้นที่ชุมชนกรณีศึกษาชุดการแสดง “เราอยู่ร่วมกัน” ในชุมชนบ้านแขกมุสลิมบ้านสมเด็จ

https://link.bsru.ac.th/3iq