การศึกษาและการตอบสนองต่อตลาดแรงงาน

วรุณรัตน์ คนซื่อ. (2567). การศึกษาและการการตอบสนองต่อตลาดแรงงาน. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
         และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.