การศึกษาสาเหตุความเครียดในการเรียนออนไลน์

สาเหตุความเครียดมาจากปัญหาหลายๆ อย่าง เช่น ระบบการเรียนการสอน การขาดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษากับสถาบันการศึกษา การขาดความสอดคล้องระหว่างการเรียนในชั้นกับการ ฝึกปฏิบัติงาน ความคาดหวังของครูอาจารย์ที่มีต่อระดับความสามารถของนักศึกษา ความคาดหวังของ สังคมต่อภาพลักษณ์ ความรู้สึกของนักศึกษาต่อวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ปัญหาด้านการเรียน กฎระเบียบ และปัญหาด้านการเงิน เป็นต้น

การที่นักศึกษามีความเครียดจะทําให้มีผลกระทบต่อการปรับตัว และปัญหาด้านการเรียน ปัจจุบันความเครียดได้กลายเป็นปัญหาสําคัญในชีวิตประจําวันของคนเรามากบ้าง น้อยบ้างแตกต่างกันไป ความเครียดได้กลายเป็นปัญหาสําคัญและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สังเกตได้จากข่าวสารที่ได้รับจากสื่อต่าง ๆ ในทุกวันนี้ พบว่า ความเครียดของคนเรายิ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะข่าวที่สะเทือนใจจากการหนีปัญหาหรือหนีจากความเครียดต่าง ๆ ที่ต้องประสบ ซึ่งจะเห็นได้จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ เช่น เกิดความผิดหวังจากการเรียน สอบไม่ผ่าน สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ ความคาดหวังที่สูงเกินความสามารถ ความกดดันภายในตนเองและคนรอบข้าง เศรษฐกิจการเงินภายในครอบครัว ปัญหาช่องว่างของคนภายในครอบครัว เป็นต้น (อรุณี, 2557)

จากรายงานการวิจัยของ อรุณี มิ่งประเสริฐ (2557), จิตต์พิสุทธิ์ ฉิมใหม่ (2551) พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมในการเรียนไม่เหมาะสม ไม่สนใจในการเรียนเท่าที่ควร มีการเข้าเรียนสาย ไม่ตรง ต่อเวลา ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาเกิดความเครียด เนื่องจากนักศึกษาเรียนไม่ทันเพื่อน เรียนไม่เข้าใจในเนื้อหา รวมไปถึงการไม่มีส่งงานอาจารย์ตามที่กําหนด ทําให้นักศึกษาไม่อยากเข้าห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัญหาของนักศึกษา พบว่านักศึกษามีปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัว ปัญหาทาง เศรษฐกิจ การปฏิบัติตัวกับเพื่อนทั้งรุ่นเดียวกัน และรุ่นพี่ ปัญหาด้านจิตใจ เช่น เครียดจากการเรียน จนมีผลต่อร่างกายทําให้มีอาการ ปวดศีรษะ ปวดท้อง ท้องผูก อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เป็นต้น ซึ่งปัญหา ดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษามีผลการเรียนอยู่ในระดับต่ํากว่ามาตรฐานการประเมินผลการศึกษา เห็นได้จาก ในแต่ละปีการศึกษามีนักศึกษาต้องลาออกระหว่างภาคเรียน ลาออกเพื่อขอกลับเข้าศึกษาใหม่ หรือไม่จบ ตามระยะเวลากําหนด

อ่านต่อเพิ่มเติม