การศึกษาสภาพและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา A Study of Circumstances and Needs ofGeneral Education Teaching and Learning Basedon Thai Qualifications Frameworkfor Higher Education (TQF: HEd.)atBansomdejchaoprayaRajabhat University

     จากการศึกษาสภาพและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพบว่า1) ด้านสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจำนวน 10 รายวิชาจำแนกเป็นด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาและรายด้านพบว่าอยู่ในระดับดีทุกรายวิชาและทุกด้านเช่นกัน โดยภาพรวมด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านการจัดการเรียนการสอนเล็กน้อย 2) ด้านความต้องการของการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปจำแนกประเด็นความต้องการออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีความต้องการให้มีการดำเนินการในทุกด้านให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่วนด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ นั้นต้องการให้มีการทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาและความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ด้านปัญหาอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคบ้างทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยมีการเสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุงด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเพาะด้านจำนวนผู้เรียนในห้องเรียนขนาดใหญ่เกินไป และการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ให้สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะด้านทักษะทางปัญญา