การศึกษาสภาพการใช้บริการหนังสือพิมพ์ไอคิวนิวส์คลิป และนิวส์เซ็นเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อัมพร  แสงอรุณไพศาล, ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน, จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์, อภิญญา  หนูมี, ประภาพรรณ  หิรัญวัชรพฤกษ์, วรุณรัตน์ คนซื่อ, เนตร  โพธิ์เขียว, ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว, และประสงค์  ผ่องภิรมย์. (2563, ก.ค.-ธ.ค.). การศึกษาสภาพการใช้บริการหนังสือพิมพ์ไอคิวนิวส์คลิป และนิวส์เซ็นเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาวารสารสารสนเทศ. 19(2).