การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อและพิธีกรรมบูชาเจ้าแม่งูจงอาง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

https://so08.tci-thaijo.org/index.php/jhusocbru/article/view/599/431