การศึกษาวัฒนธรรมไทยลาวครั่ง เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ศราวุฒิ สมัญญา,ลักษณา เกยุราพันธ์,ธิดารัตน์ ตันนิรัตน์,ศรีมงคล เทพเรณู,ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร,วราภรณ์ ศรีอยุธยา,มงคล สมกิตติกานนท์, และลัลนา วงษ์ประเสริฐ.(2564).การศึกษาวัฒนธรรมไทยลาวครั่ง เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี . วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 13(1):163-174.