การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบเสวนาสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 4. 2561.

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบเสวนาสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4