การศึกษาปัจจัยและเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จ้างด้วยงบเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปีงบประมาณ 2560)