การศึกษาปริมาณสารฟีนอลิก ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดสมุนไพร

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/255806/176077