การศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | A Study of the Critical Thinking Abilities by Upper-Secondary Students of the Demonstration School of Bansomdejchaopraya Rajabhat

https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds/article/view/2085/867