การศึกษางานสร้างสรรค์ลีลา เพื่อสื่อสารการแสดงในบทเพลง “ส้มตำ” The Study of the Performance Movement Creation work on Musical “Somtam”

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/commartsreviewsiamu/article/view/250807