การศึกษาความหมายโดยนัยที่ปรากฏในภาพวาดเดอะวิทรูเวียนแมนสู่ศิลปวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วน รูปร่างหรือรูปทรงเรขาคณิต

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/artsjournal_ssru/article/view/253578/169201