การศึกษาความสอดคล้องเชาวน์อารมณ์ตามแนวคิดของแดเนี่ยลโกลแมนกับพระพุทธศาสนาเถรวาท