การศึกษาความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การศึกษาความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
The satisfaction of the management information system forstudents and staffs of Bansomdejchaopraya Rajabhat

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรและนิสิต รวมทั้งสิ้น 32,115 คน โดยแบ่งตามเพศ สถานภาพ และระบบสารสนเทศที่ใช้งาน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้ จำนวน 400 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และด้านการประมวลผลและความปลอดภัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

            ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์-บุคลากร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.00 มีสถานภาพเป็นบุคลากร ร้อยละ48.30 สำหรับนิสิต/นักศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.90 มีสถานภาพเป็นนิสิต (ภาคปกติ) ร้อยละ 67.90 เมื่อพิจารณาในทุกด้านของความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างเพศ สถานภาพ และระบบสารสนเทศที่เข้าใช้งาน พบว่า มีความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน

คำสำคัญ:    ความพึงพอใจ/ ระบบสารสนเทศ/ บุคลากรและนิสิต