การวิเคราะห์ กรอบแนวคิด กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7 s Framework)

 

https://drive.google.com/file/d/1zeK6wPu-PYWYDsl0WjH0_l4KcibT_KmY/view?usp=sharing

การวิเคราะห์ กรอบแนวคิด กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์  (McKinsey 7 s Framework)