การวิเคราะห์และออกแบบตัวแบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้วยข้อมูลบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัย

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) วิเคราะห์และออกแบบตัวแบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการด้วยข้อมูลบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) ศึกษาการยอมรับ
ตัวแบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้วยข้อมูลบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้บริหารระดับสูง จ านวน 10 คน ผู้บริหารระดับกลาง จ านวน
10 คน และผู้บริหารระดับปฏิบัติการ จ านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบ
สัมภาษณ์ผู้บริหารในแต่ละระดับ 2) ตัวแบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้วยข้อมูล
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 3) แบบประเมินการยอมรับตัวแบบสารสนเทศ
ผลวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์และออกแบบตัวแบบสารสนเทศที่พัฒนาจากการสรุป
ประเด็นความต้องการจากการสัมภาษณ์พร้อมทั้งวิเคราะห์ตามแนวทางของเทคโนโลยี
สารสนเทศคุณภาพหรือคิวไอที ร่วมกับระเบียบวิธีคุณภาพเดมมิ่งและการจ าแนกสารสนเทศ
ส าหรับผู้บริหารตามหลักการของลอดอนและลอดอน ได้ตัวแบบสารสนเทศ จ านวน 51 ฉบับ
ประกอบด้วย ตัวแบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง จ านวน 13 ฉบับ ตัวแบบสารสนเทศ
ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง จ านวน 13 ฉบับ และตัวแบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับ
ปฏิบัติการ จ านวน 25 ฉบับ 2) ผู้บริหารทั้งสามระดับยอมรับตัวแบบสารสนเทศทุกฉบับในระดับมากขึ้นไป โดยเมื่อพิจารณาประเด็นการยอมรับสารสนเทศคุณภาพด้านความถูกต้อง
ความเข้าใจง่าย ตรงตามบทบาทและหน้าที่ ประโยชน์การน าไปใช้ และความสวยงาม พบว่า
ผู้บริหารทั้งสามระดับยอมรับสารสนเทศคุณภาพด้านตรงตามบทบาทหน้าที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://sci.bsru.ac.th/sciweb/e-magazine/18-1/chapter-4.pdf