การวิเคราะห์แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์พระราชปณิธานด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2) วิเคราะห์แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศที่ได้สืบสานพระราชปณิธานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ 3) นำเสนอแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ คือการวิเคราะห์เนื้อหาทางประวัติศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า 1) พระราชปณิธานทั้ง 2 พระองค์ มีลักษณะสอดคล้องกันใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1 .การส่งเสริมการศึกษาเพื่อราษฎรทุกระดับ 2. การส่งเสริมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3. การส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม 4. การส่งเสริมการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ 2) การสืบสานใน 4 ประเด็นหลักนั้นมีลักษณะที่เป็นการสืบสานพระราชปณิธานอย่างตรงไปตรงมา และปรับประยุกต์ให้เหมาะกับบริบทกับยุคสมัย 3) การนำเสนอแนวพระราชดำริมี 4 ประเด็น คือ 1. การนำแนวพระราชดำริในฐานะเครื่องมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์อย่างสมดุล 2. การนำแนวพระราชดำริไปพัฒนาประเทศด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม 3. การนำแนวพระราชดำริไปใช้สร้างคนและสร้างชาติ 4. การนำแนวพระราชดำริเพื่อส่งเสริมการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ