การวิเคราะห์สัญญะของการเล่าเรื่องผ่านเนื้อเพลง (1)

Saussure (1960) กล่าวไว้ว่า สัญญะ (Sign) คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้แทนความหมายของสิ่งต่าง ๆ เพื่อใช้ถ่ายทอดความคิดระหว่างมนุษย์

อ่านต่อ