การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม

การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม