การวิเคราะห์ทักษะชีวิตและวิชาชีพครูของนักศึกษาครู กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศราวุฒิ สมัญญาและธิดารัตน์ ตันนิรัตร์.(2563). การวิเคราะห์ทักษะชีวิตและวิชาชีพครูของนักศึกษาครู กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ครุศาสตร์สาร, 14(2):85-97.