การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำพริกปลาสลิด

มรกต ภู่ทอง, สมาพร ปัญญาวรายุทธ, บดินทร์ มหาวงศ์, ภัทิรา มาศมาลัย, เพียงธิดา เสรีสุทธิกุลชัย             และฐิติยา กลบสันเทียะ.(2564).การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำพริกปลาสลิด กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใหญ่เจ้ยปลาสลิด ตําบลยกกระบัตร อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร.การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านวิทยาการจัดการประจำปี 2564 ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.หน้า 498-507