การรู้จำเสียงของคอมพิวเตอร์

การรู้จำเสียงของคอมพิวเตอร์

ธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล

บทคัดย่อ

          ในอดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์ใช้การพูดเป็นเครื่องมือสื่อสารในการดำรงชีวิต ซึ่งการสื่อสารด้วยคำพูดมีส่วนประกอบและกฎเกณฑ์ขึ้นอยู่กับหลักภาษาที่ใช้พูด อีกทั้งการสื่อสารด้วยคำพูดนั้นเป็นการสื่อสารที่เรียบง่ายและเป็นพื้นฐานที่สุดของมนุษย์เรา การนำคำพูดมาใช้สำหรับการปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งที่นักวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ให้ความสนใจมาอย่างยาวนาน โดยการปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยการพูดนั้นมีประสิทธิภาพที่เพียงพอจากการใช้เทคนิควิธีต่าง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เป็นผลให้เกิดการประยุกต์ใช้งานการสั่งงานคอมพิวเตอร์ด้วยเสียงพูดในงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ มากมาย ดังที่กล่าวมาบทความนี้จึงนำเสนอถึงหลักการและเทคนิควิธีการเบื้องต้นต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยเสียงของมนุษย์หรือการรู้จำเสียงของคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ

ลิงค์บทความฉบับเต็ม คลิกที่นี่