การรับรู้ทางตากับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ตามธรรมชาติของเด็กในช่วงปฐมวัยที่พัฒนาการด้านต่าง ๆ เริ่มมีความพร้อม หรือเริ่มสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง เด็กจะรู้สึกสนุกสนานและตื่นเต้นกับการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ซึ่งจะทําให้
ได้เห็นถึงความสนใจใฝ่รู้ของเด็กด้วยวิธีการต่าง ๆ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัส และการรับรู้หลากหลายทาง
เพื่อจะทําความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ โดยการรับรู้ที่สําคัญอย่างหนึ่ง คือ การรับรู้ทางตา  หรือการรับรู้ทางสายตา
(Visual Perception) อ่านต่อ…