การรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป

Perceived Values Affecting Intention to Purchase Mushroom Processing Products

 

อาภา วรรณฉวี ณัฐมน ตั้งพานทอง เดชา พนาวรกุล และธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

Apa Wanchavee, Nattamon Thungphanthong, Dacha Phnaworakul, and Tatchapong Sattabut

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

บทคัดย่อ

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 272 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และทดสอบอิทธิพลระหว่างตัวแปรด้วยสมการถดถอยเชิงเส้น

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักศึกษา รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ระดับการรับรู้คุณค่าส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูปด้านราคา ด้านความปลอดภัย และด้านสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูปโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และการรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 37.80 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป เรียงตามลำดับจากมากที่สุด คือ ด้านสุขภาพ ด้านราคา และด้านความปลอดภัย ตามลำดับ

 

คำสำคัญ: การรับรู้คุณค่า,  ความตั้งใจซื้อ,  ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป

 

Abstract

 

The purposes of this research were to study perceived values affecting intention to purchase mushroom processing products.  The samples consisted of 272 general publics by online questionnaires to collect data. The statistical analysis in this study were percentage, mean and linear regressions.

The results were as follows: Most respondents were female, twenty-one to thirty of age, held a bachelor’s degree, had a career as a student and had a monthly income not more than 10,000 baht. The perceived values of mushroom processing products: price value, safety and health were ranked at a high level. The level of total intention to purchase mushroom processing products was ranked at the moderate level and the perceived values affecting intention to purchase mushroom processing products is 37.80%, in order from health, prices and safety respectively.

 

Keywords: Perceived Values, Intention to purchase, Mushroom processing products

 

บรรณานุกรม

อาภา วรรณฉวี ณัฐมน ตั้งพานทอง เดชา พนาวรกุล และธัชพงศ์ เศรษฐบุตร. (2564). การรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป. The 5th International Multiconference of Management Science 2020 (IMMS2021), 29 July, 2021, Bangkok, Thailand.