การยับยั้ง Pythium aphanidermatum สาเหตุของโรคแง่งเน่าในขิงด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์

https://link.bsru.ac.th/sjh