การยกกำลังสองของจำนวนกับพหุนามกำลังสองสมบูรณ์

การใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันสิบตัวเพื่อแทนจำนวน  และ ซึ่งเราเรียกว่า เลขโดด และเนื่องจากจำนวนสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อแทนจำนวนมีจำนวน  สัญลักษณ์จึงเรียกระบบจำนวนนี้ว่า ระบบทศนิยม หรือ ระบบฐานสิบ (Decimal or Base-Ten) โดยระบบเลขฐานสิบจะจัดจำนวนเป็นชุดละสิบ แล้วนับเป็นชุด เมื่อนับครบสิบในหลักใดจะทดขึ้นเป็นจำนวนหนึ่งหน่วยของหลักถัดไปที่อยู่ทางซ้ายมือ ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องไปและจะเรียกชื่อหลักตามลำดับจากน้อยไปมากหรือจากขวาไปซ้าย คือ … หลักส่วนพัน  หลักส่วนร้อย หลักส่วนสิบ หลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น หลักแสน หลักล้าน … ดังนั้นทุกๆจำนวนในระบบเลขฐานสิบจึงสามารถเขียนในอยู่ในรูปของสิบยกกำลังได้  และหากกล่าวถึงกำลังสองสมบูรณ์ของพหุนาม เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถประยุกต์ใช้สำหรับการหาคำนวณหาผลคูณของจำนวนสองจำนวนที่เหมือนกันหรือการยกกำลังสองของจำนวนใดๆได้

https://medium.com/@ditsayaluck.ad/การยกกำลังสองของจำนวนกับพหุนามกำลังสองสมบูรณ์-ebf8644061c5