การพัฒนาโปรแกรมส่วนต่อขยายสําหรับส่งออกข้อมูลเครื่องมือแพทย์ จากโปรแกรม RMC2012 และนําเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศ WebMEt

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมส่วนต่อขยายสําหรับส่งออกข้อมูล ทะเบียนเครื่องมือแพทย์จากโปรแกรม RMC2012 และนําเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศ WepMEt ใช้วิธีการพัฒนาโปรแกรมแบบเร็วด้วยการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานและการสัมภาษณ์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ตรวจสอบตําแหน่งของข้อมูลสําคัญ บนฐานข้อมูล RMC2012 ออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล และสร้างต้นแบบเพื่อทดสอบหา ข้อผิดพลาด เมื่อได้ต้นแบบที่สมบูรณ์จึงนําไปทดลองใช้งานใน 5 โรงพยาบาล และประเมินผล ความพึงพอใจ โปรแกรมส่วนต่อขยายนี้ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ 1) ส่วนตรวจสอบความ พร้อมของการนําเข้าข้อมูล 2) ส่วนการการส่งออกข้อมูลจากโปรแกรม RMC2012 3) ส่วนการ นําเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศ WebMEt และ 4) ส่วนการรีเซ็ทข้อมูลการนําเข้า

ผลการทดสอบการทํางานพบว่าสามารถส่งออกข้อมูลทะเบียนเครื่องมือแพทย์จาก โปรแกรม RMC2012 ได้ครบตามความต้องการในรูปแบบไฟล์ MS Excel การนําข้อมูลเข้าสู่ ระบบสารสนเทศ WebMEt สามารถทําได้ร้อยละ 100 โดยไม่พบข้อผิดพลาดขณะทําการ นําเข้าและสามารถนําเข้าข้อมูลได้สูงสุด 3,000 รายการต่อครั้ง ส่วนผลการประเมินความ พึงพอใจในการใช้งานพบว่า มีค่าเฉลี่ยของการประเมินความพึงพอใจ คือ 3.91 (0.50)