การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สาหรับผู้นาชุมชน เพื่อรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการแหล่งการเรียนรู้ของผู้นำชุมชน พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้นำ ชุมชน และประเมินความพึงพอใจของผู้นำชุมชนต่อการนำแหล่งการเรียนรู้ที่รองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ศูนย์อู่ทองทวารวดี ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่วิจัยกลุ่มตัวอย่างคือผู้นำชุมชนในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความต้องการแหล่งการเรียนรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้นำชุมชนต่อการนำแหล่งการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ผลการวิจัยพบว่าผู้นำชุมชนมีความต้องการแหล่งการเรียนรู้ประเภทสื่อดิจิทัลและแหล่งการเรียนรู้ประเภทสถาบันบริการสารสนเทศ มีความต้องการเนื้อหาหมวดสังคมศาสตร์และ หมวดเทคโนโลยีมีความต้องการรูปแบบการบริการด้านอาคารสถานที่สำหรับจัดประชุมจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ สำหรับชุมชน การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้นำชุมชนโดยการพัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้นำชุมชน จากการประเมินความพึงพอใจของผู้นำชุมชนต่อการนำแหล่งเรียนรู้ที่ไปใช้ประโยชน์ พบว่าเน้นการนำไปใช้เป็นที่จัดกิจกรรมเชิงวิชาการสำหรับชุมชน โดยเห็นว่าแหล่งการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพทางกายและทางใจในระดับมากที่สุดทั้งสองด้าน