การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการติดเครื่องรถจักรยานยนต์ ด้วยการวัดระดับของแอลกอฮอล์ในลมหายใจ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ควบคุมการติดเครื่อง รถจักรยานยนต์ด้วยการวัดระดับของแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ขับขี่ ใช้ตัวรับรู้ระดับ แอลกอฮอล์ MQ-3 วัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ขับขี่และเปลี่ยนเป็น สัญญาณไฟฟ้าให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ทําการประมวลผล หากพบว่าปริมาณ แอลกอฮอล์สูงกว่า 50 mg% อุปกรณ์นี้จะตัดการทํางานของระบบจุดระเบิดออก ทําให้ไม่ สามารถติดเครื่องยนต์ได้

ผลการวัดเทียบกับเครื่องวัดความเข้มข้นของปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสโลหิตรุ่น ALC 007 ที่ปริมาณแอลกอฮอล์ 50 mg% พบว่ามีความคลาดเคลื่อนของค่าที่วัดร้อยละ 20 ส่วนผลการทดสอบการควบคุมการจุดระเบิดของรถจักรยานยนต์พบว่า เมื่อค่าที่วัดได้มากกว่า หรือเท่ากับ 50 mg% ระบบการติดเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซด์จะไม่ทํางานและไม่สามารถติด เครื่องรถจักรยานยนต์ได้ทุกครั้ง คําสําคัญ : อุปกรณ์ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ/ อุปกรณ์ป้องกันการติดเครื่อง