การพัฒนาสื่อเฟซบุ๊กเพจผลิตภัณฑ์เรือไทย เลทอง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว จังหวัดสมุทรสาคร

https://drive.google.com/file/d/1QAwy9ovh7xp10rhu2RDUXyngeAsHOrCm/view