การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการศึกษาปฐมวัยตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ในปัจจุบันการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นงานที่ครูปฐมวัยต้องทำเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนควบคู่ไปกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ดังนั้นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยซึ่งเป็นผู้ที่จะก้าวออกไปเป็นครูปฐมวัยต่อไป จึงจำเป็นต้องมีสมรรถนะทางการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่ครูปฐมวัย ซึ่งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning community: PLC) เป็นกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อทำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน อ่านต่อที่นี่