การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

http://huso.bsru.ac.th/search/sites/default/files/files/8%20%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1.pdf